මෙමගින් ඔබට Magicblocks .io Platform යොදාගෙන Internet of things නිර්මාණයන් කිසිදු කෙතනයකින් තොරව වඩාත් පහසුවේ නිර්මාණය සදහා අවශ්‍ය දැනුම මුලිඛ (Basic )මට්ටමේ සිට ඕනෑම සංකීර්ණ නිර්මාණය තනිවම නිර්මාණය කල හැකි මට්ටම දක්වා ඉගෙනගැනීමට අවස්තාව ලැබේ .

Arduino is an open-source hardware and software company, project and user community that designs and manufactures single-board microcontrollers and microcontroller kits for building digital devices and interactive objects that can sense and control objects in the physical and digital world